Informacja dot. Walnego Zebrania członków Regionu IPA Tarnów

Zarząd Regionu IPA Tarnów informuje, że w dniu 16.02.2018 roku o godz. 15.45 na świetlicy Komisariatu Policji Tarnów-Centrum przy ul. Narutowicza 6 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Regionu IPA Tarnów. W przypadku braku quorum, drugi termin wyznacza się na 16.02.2018 roku na godz. 16.00. 

Zarząd
Regionu IPA Tarnów

Porządek zebrania:

1. Przyjęcie porządku zebrania i przyjęcie ewentualnych zmian do porządku zebrania.

2. Sprawozdanie z działalności Prezydium Regionu IPA Tarnów za rok 2017.

3. Sprawozdanie skarbnika regionu ze stanu finansów Regionu.

4. Podjęcie decyzji o wysokości składki na rok 2019 i trybu jej zbierania.

5. Podjęcie uchwały w sprawie członków, którzy w terminie nie uiścili składek członkowskich.

6. Przyjęcie propozycji organizacji imprez w 2018 roku i ewentualnego ich dofinansowania.

7. Oświadczenie Komisji Rewizyjnej dot. udzielenia wniosku o absolutorium dla Zarządu.

8. Podjęcie uchwały dot. udzielenia absolutorium dla Zarządu kończącego kadencję 2015-2017.

9. Wybory nowego Zarządu Regionu IPA Tarnów na lata 2018-2020.

10. Wybór delegatów Regionu IPA Tarnów na zebranie MGW IPA w Krakowie.

11. Wolne wnioski i dyskusja.